اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:19

شروع نام با ( ت ) 

 

 

 

خنده، لبخند

تبسم

آهنگ، آواز، طنز، خوش طبعی

ترانه

سنگ سرمه چشم

توتیا

استانی که فریدون به پسر بزرگ خود(تور) داده و به توران موسوم شد

توران

به زبان( زند و پازند) به معنی گل

تینا

ستاره

تارا

مسیحی

ترسا

نوعی پرنده

توکا

یکی از شخصیتهای شاهنامه

تهمینه