آذر - عمومی اطلاع رسانی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آذر

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:14

شخصیت کلی متولدین آذرآذر ماه یکی از ماههای است که عنصر وجودش آتش است و به وسیله سیاره ژوپیترهدایت می شود . شما جزءاشخاصی نیستید که داوطلبانه تسلیم سلطه جویی دیگران درمسایل مربوط به کارعشق یا امور خانه بشوید . از آنجا که دیگران این وضعیت راکه در طبیعت شماست نمی فهمند ویااینکه خوشان هم تمایلات شما برخورد پیدا میکند گاهی بین شما واطرافیانتان اختلاف بوجود می آید . احتمال این است که موفقیتهای شما به وسیله ناخشنودی هایی لکه دار بشود . شما آمادگی بدخلق شدن وبسادگی مأیوس شدن را دارید بخصوص اگر بدبختی یا مصیبتی پیش بیاید .وقتی اوضاع مطابق معمول نمی چرخد دردوره های طولانی دلسردی فرو می روید .موجودی هستید حساس که بسادگی توسط دیگران جریحه دار می شوید واز طرف کسانی که درمورد انگیزه ها ی شما دچار عدم تفاهم هستند هدف نیشهای غیر دوستانه قرار می گیرید . شما بایستی این آمادگی هایی راکه دروجودتان هست تحت کنترل درآورِِِِِید با حمله شجاعانه عقب نشینی کردنتان را فراموش کنید و به وسیله یک رویه محافظت کننده حساسیت خود را تحت پوشش قرار بدهید . طبیعت شما دردوستی صادق با محبت مشتاق وگرم است از آنجایی که چندان اهل نشان دادن احساسات خود نیستید خودتان را پشت دیواری از کناره جویی پنهان می کنید که دیگران نمی توانند درآن نفوذ کنند لیکن برای کسانی که دوستشان دارید وبه آنها اجازه گذشتن از این دیوار رامی دهید موجودی شوخ وبخشنده هستید . شما به این اشخاص امتیاز بیشتری می دهید که برای بیگانگان قابل تصور نیست . از نظر عاطفی آمادگی حسود بودن را دارید ا زآنجایی که درزمان تولدتان نیروهای عاطفی سیارات معطوف به شما بوده است بلوغتان خیلی زود انجام گرفته است . شما قبل از اینکه قضاوت منطقی تان توسعه یافته باشد به بلوغ عاطفی می رسید واین دوهمزمان وبه یک درجه ماوی رشد نمی کنند .و بنابراین شما بایستی تمرین کنید که درمورد مسایل عاطفی بخصوص دراوایل زندگی تان بسیار محتاط باشید تا بتوانید از اشتباهاتی که به دنبال خودش ناخشنودی می آورد اجتناب کنید درزمان تولدتان شرایط وموقعیت سیارات به گونه ای بوده است که در شما استعداد بری امور تجاری راایجاد کرده است . شما درهر کاری که می کنید منطقی اهل روشهای خاص وساعی هستید بهترین شانس شما برای موفقیت درکسب وکار ودنیاس مالی است جایی که دقت وسرعت تصمیم گیری شما کاملا خودش را نشان می دهد سعی کنید خیلی زود درموقعیتی قرار بگیرید که بتوانید کسب وکارتان راخودتان اداره کنید ویا درقسمتهای اجرایی که مسئولیت و آزادی دارید کارکنید زیرا شما نمی توانید تحت شرایطی که از دیگران دستور می گیرید خوب کارکنید بزرگترین شانس مالی شما درنیمه ها یزندگی به سراغتان می آید احتمالا از طریق سرمایه گذاری درکالاها اوراق قرضه املاک وشاید هم به علت ارث ومیراثی که به شما می رسد . دانستن این موضوع ممکن است به شما اطمینان دوباره بدهد که ژوپیتر درطول دوران زندگی تان بری شما شانسهای متعددی برای ثروتمند شدن درنظر گرفته است .