اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:28

شروع نام با ( ذ )


کشته، آنچه برای کشتن آماده شده باشد

ذبیح

تیزهوش، زیرک، هوشمند

ذکی

دارای دانش و بزرگواری

ذوالفضل