اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:26

شروع نام با (د )


نام خداوند

 دادار

داد دهنده

 دادکار

نام خداوند،عادل

 دادگر

یکی از شخصیتهای شاهنامه

داراب

مالک

 دارا

پژوهنده، شاعر، دانشمند

 دانا

قضاوت خداوند، نام یک از چهل پیامبر بزرگ

 دانیال

محبوب، نام پیامبری

 داوود

همت، بخشش، شادان

 دل شاد

سردسته ده نفر فراش یا سپاهی و سرباز

 دهباشی

دهدار، صاحب ده

 دهخدا