اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 15:36

شروع نام با ( ج )بیدادگر، شکسته بند

 جابر

نام قریه در شام، نام قبیله

 جاسم

پاینده، همیشه، دایم

 جاوید

ستمگر، ظالم

 جبار

دوقلو

 جبلی

رودخانه، نهر، جوی

 جعفر

پرمایه، باشکوه، بزرگ

 جلیل

زیبا رو، نیکوسیرت، زیبایی

 جمال

بلندقدر، دارای منزلت فراوان، گروه بسیار از هر چیز

 جمشید

سرور، درگاه،آستان

 جناب

جوانمرد، بسیار بخشنده، اسب نیک رو

 جواد

دلاور، شاداب

 جوان

بخشنده و دادگر جهان(خدا)

 جهان بخش

کارآزموده، چشم و گوش باز

 جهان بین

 دارنده جهان

جهاندار

 شاه جهان

جهانشاه

جهان گشا و فاتح، پیروز

 جهان گیر