اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 15:30

شروع نام با ( ت )عجم، هر غیرعرب را عجم گویند(تاجیک)

تاجیک

نام پدر حضرت ابراهیم

 تارخ

برادر هوشنگ پیشدادی

 تاژ

ترسان از خدا، پرهیزگار

 تقی

برق آسمان، رعد، بانگ باران

 تندر

توانمند، زورمدار،قوی

 توانا

یکتاو یگانه

 توحید

درختی در محل های مرطوب، توسا

 توسکا

یکی از شخصیت های شاهنامه

تورج

یکی از شخصیت های شاهنامه

 تهماسب

نام یکی از شاهان ایرانی

تهمورث

سردار مغول

 تیمور