اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 15:20

شروع نام با ( پ )


رزمجو

پرشان

آرزو

پوژمان

 آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی

پهلبد

پرهیزگار، خداترس

 پارسا

نگهبان،مراقب

 پاسدار

رتبه ای در مراتب کشوری، مخفف پادشاه

 پاشا

شادباش، جای خوش آب و هوا، آراسته و نیکو

 پدرام

شکست ناپذیر، گرامی، نام پسر انوشیروان

 پرویز

افسرده، غمناک، پژمرده

 پژمان

نام ایرانی برای پهلوانان

 پوریا

نام پسر آزادمرد، آهن خشکه، آهن ناب

 پولاد

 

 پویا

 

 پویان

خبر، رسالت

 پیام

مبارک، چیره

 پیروز

 نام برادر شاپور اول

پیروزان

شرط، قرارداد

 پیمان