دی - عمومی اطلاع رسانی

دی

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:35

شخصیت کلی متولدین دیشما زمانی که خورشید درماه دی بوده است متولد شده اید سیاره هدایت کننده شما ساترن است وعنصر وجودتان زمین یا خاک می باشد . مجموعه این عوامل به شما یک مغز وفکر عالی داده است. گرچه باید گفت که فکر شما بیش از آنکه سریع باشد . با تعمق است . شما صلاحیت وظرفیت افکار قوی وعمیق رادارید فکر شما منظم سیستماتیک ودرحد بالاست به طوری که به شما یک حالت ممتاز می دهد تصویری از استحکام وقابلیت اعتماد که شما رااز بیشترینافراد ماههای دیگر منطقه البروج متمایز می سازد . شما قبل از اینکه صحبت کنید با دقت هر کلمه ای را سبک سنگین می کنید وعقیده شما زمانی که شکل گرفته معمولا بسیار ارزنده است شما بیشتربرای راهنمایی کردن آفریده شده اید تا دنباله روی صفتی که سایر مردم معمولا آن را به طور غریزی حس می کنند وبدون سوال می پذیرند زمانی که شما درباره موضوعی اطمینان کامل دارید بایستی آن را تا آخر تعقیب کنید . به علت اینکه درک کردن طبیعت شما مشکل است احتمال دارد تعداد دوستان واقعی تان درزندگی خیلی کم باشند البته کسانی هستند که صفات شما را ستایش می کنند ولی اینها با دوست واقعی تفاوت دارند گرچه آن تعداد کمی دوست که درزندگی شما وجود دارند وفادار وصمیمی خواهند بود وبعضی اوقات حتی تا درجه تعصب هم پیش می روند وقتی مشکلاتی پیش می آید که به نظر غیر قابل حل می رسد بایستی با این دوستان مشورت کنید .

طبیعت شما طوری آفریده شده که باید دایما" سعی کنید از افسردگی ونومیدی بپرهیزید علامت ماه دی بز است ومانند این حیوان سر سخت شما هم بعضی اوقات میل دارد سرتان را به دیوار سنگی بکوبید شما لجوج مصمم وبعضی اوقات غیر منطقی هستید احتمالا بزرگترین اشکال شما این است که عقیده خور رابه دیگران تحمیل می کنید که آنها هم برای خودشان حق وحقوقی دارند شمابایستی برضد تلف کردن انرژی خود برای سعی درتغییر چیزهای غیر قابل تغییر وحرکت دادن چیزهای غیر قابل جابجایی جبهه بگیرید . همانطور که اشاره شد صفات فوق العاده ای برای رهبری کردن دارید . می توانید ترتیب کارهای مردم رابدهید ویایک کسب وکاری رابرای خودتان را اداره کنید . البته بهتر است از مشاغلی که قضاوت سریع وشتابزده وافکار سریع را ایجاب می کند اجتناب کنید . شما باید به طور مداوم برای استقلال اقتصادی کار کنید . این برای مایک الزام نامطبوع است که شما را آگاه کنیم که سیاره ساترن اکثرا" ناراحتی موانع وتأخیراتی دربرنامه شما ایجاد می کند این سیاره گاهی مزاحمتهای مهم وسختی درسالهای اولیه زندگی بخصوص درارتباط با والدین تولید می کند وگاه شما رادرمورد خویشاوندانتان مردد می سازد برای شما خیلی ضروری است که مواظب سلامتی خودتان با شید وبخصوص درمورد تصادفات خیلی احتیاط کنید . درشما این آمادگی هست که مسئولیتهای غیر لازم رادرموردخویشاوندانتان به خود تحمیل کنید . مواظب باشید مورد سوء استفاده کسانی که استحقاقش را ندارند قرارنگیرید .